miércoles, 13 de agosto de 2008

Recordando a D. Tomàs Caylà i Grau (1885-1936)

El 14 de agosto de 1936 moría asesinado en Valls,frente al nº 12 de la entonces Plaza de la República -el Pati de Valls- el Jefe Regional y Delegado Regio de Cataluña, D. Tomàs Caylà i Grau.
En su recuerdo insertamos la carta de despedida que en los sangrientos días de julio,poco antes de su detención y asesinato, escribió a su madre, Dª Teresa Grau i Torner (+ 1943). En ella se transparenta el ferviente catolicismo de Tomàs Caylà, su humildad, su aceptación de la muerte, sus dudas respecto a si el alzamiento se había producido en el momento adecuado, así como los temores (que por desgracia se confirmarían poco después) sobre cuáles podrián ser los derroteros a los que podría conducir una victoria sin un verdadero espíritu de fe y justicia.

La carta procede del libro de Joan Guinovart i Escarré (q.e.p.d.), Tomàs Caylà, un home de la terra.


“A LA MEVA MARE

Tinc el pressentiment de què no sortiré amb vida d’aquests dies de revolució. Qualsevol dia, una acusació, una delació, uns trets i un altre mort anònim trobat a qualsevol indret de Barcelona poden ésser la meva fi. Possiblement mai se sàpiga quina ha estat la meva fi. Consti que no em vindrà de nou i que és per a mi un cas previst. Tant si és aquesta la meva fi com si ha d’ésser altra més dolorosa, com sigui la que sigui la mort que m’esperi o la mort que la Providència em tingui reservada, des d’ara l’accepto amb plena conformitat repetint les paraules que sempre he desitjat tenir per lema “faci’s Senyor, la vostra voluntat”. Oidà que la mort pugui servir-me d’expiació de les meves grans culpes i que Déu nostre Senyor vulgui perdonar-me, com jo he perdonat sempre, perquè mai he cregut tenir-los, a tots els que es creguin deutors meus. Especialment si he de morir de forma violenta, Déu faci que la meva sang serveixi per a la conversió dels ofuscats que em occeixin.
Mare meva estimadíssima, molt més estimada del que sempre ha aparentat el meu caràcter fred, a qui dec quelcom que val més que la vida, o sigui les creences i la fe, si jo falto, si perdo la vida, accepti amb resignació cristiana la meva pèrdua, com va saber acceptar la del meu pare (a. C. s.). Jo ja sé que tal cosa serà per vostè un martiri, més si el mateix Déu i la seva santíssima Mare ens donaren l’exemple no podem ni devem nosaltres queixar-nos.
Quan jo tenia 14 o 15 anys després de la meva primera victòria moral sobre les passions que de joventut s’havien apoderat de mi, acostumava a resar diàriament una oració, que jo mateix m’havia compost i en la que hi havia una petició demanant a Nostre Senyor la gràcia de morir màrtir. Després han passat els anys i he deixat de fer aquella petició perquè m’he convençut de que les meves culpes eren un obstacle perquè Déu em concedís una gràcia com aquella. No podia demanar allò que positivament sabia no mereixia.
Ara moriré tal volta, víctima d’una passió política, d’un rabiós ofuscament de la fera humana. És una mort allunyada del martiri, però reconec que és l’única que mereixo (alabat sigui Déu si així me l’envia).
Al menys la meva sang, si és vessada, junt amb la de tants innocents com aquests dies han caigut, servís per salvar a Espanya.
Van molt equivocats els qui creuen que la salvació de la Pàtria es trobaria en un govern de força que permetés continuar als poderosos gaudint amb quietud dels avantatges que la seva posició els dóna en una societat envilida, luxuriosa i egoista, materialista fins a l’extrem, que s’ha allunyat de Déu, encara que externament acudís als temples.
Beneïda sigui la Providència que permet que la mà revolucionària enderroqui tota l’organització actual, com a merescut càstig i com a medi perquè en unes noves catacumbes es pasti una nova generació veritablement formada en les doctrines que sempre subsistiran del Cristianisme.
L’actual moviment, sigui el que sigui el resultat final que sembla decantar-se a favor dels revolucionaris, ha estat una equivocació, especialment de tàctica.
Déu sap que per la meva part havia fet el possible pera convèncer als que hi intervenien que no era aquest el moment oportú ja que devia esperar-se que prenguessin la iniciativa els extremistes de l’esquerra ço, que al meu entendre no hauria tardat a succeir més que dos o tres mesos. No ha estat aquest el procediment i estic plenament convençut de que tots els que ho han acordat ho han fet amb rectitud de consciència i creient que era el moment propici.
Confesso que em remordeix un xic la consciència el no haver en el moment de perill agafat un fusell i mort junt amb tants amics que han donat la vida. Em semblava, i em sembla encara, que aquesta era la meva obligació, però vareig tenir la debilitat d’escoltar el consell de diferents persones que em deien que el càrrec em privava la intervenció personal en una lluita que no es preveia es presentés a mort com ha succeït. Tingui, però, la seguretat de que el seu fill no és un covard i que no tem, amb la gràcia de Déu, mirar la mort cara a cara.
Jo no sé quin serà l’esdevenidor que Déu té reservat a Espanya. Sigui el que sigui no cal perdre l’optimisme, perquè per damunt de tot sabem que els poders i les potestats del infern res podran en definitiva contra l’Església de Crist i pel que es refereix a Espanya, mai com ara hem de posar tanta confiança en el compliment de la promesa de que el Sagrat Cor regnarà a Espanya.
Quan aquests dies, en moments d’aplanament, humanament inevitables, em sento inclinat a sumar-me al clamor dels cristians semblant al dels apòstols en la barca en mig de la tempesta - “Senyor, salveu-nos que anem a morir” – em temo oir l’hora menys pensada la veu reptora del Diví Mestre amb la gran acusació: “Homes de poca fe”. És ben cert que aquest mar tempestuós d´Espanya que sembla voler-nos engolir, es pot calmar instantàniament amb un simple gest del bon Jesús.
Un encàrrec vull fer-li, mare meva estimada, per tots i cada un d’aquests nombrosos amics (en la plenitud d’edat alguns, joves i jovenets altres, infants encara uns pocs) que jo tinc a Valls, a tots i cada un dels quals estimo més que a mi mateix. A tots aquests que han format a la Congregació i a l’Agrupació i han estat amics meus tramete-lis l’encàrrec meu de que , per damunt de tot, passi el que passi, vingui el que vingui i costi el que costi no abandonin mai les creences del Catolicisme i no facin traïció a la fe.

Y vostè, mare meva estimada, per al cas de que es compleixin els pressentiments que tinc rebi l’ultima i estreta abraçada del seu fill que es despedeix amb la nostra cristiana i catalana frase de “al Cel ens puguem veure.”

Tomàs Caylà.”

El 8 de octubre de 1995 la Junta Regional de la CTC de Catalunya tributó un homenaje a D. Tomàs Caylà. En la imagen, Josep Mª Arasa (q.e.p.d.) dirige unas palabras a los asistentes frente al mausoleo de los mártires en el cementerio de Valls, donde reposan los restos de Tomàs Caylà.


“A MI MADRE

Tengo el presentimiento de qué no saldré con vida de estos días de revolución. Cualquier día, una acusación, una delación, unos disparos y otro muerto anónimo encontrado en cualquier lugar de Barcelona podrá ser mi fin. Posiblemente nunca se sepa cuál ha sido mi fin. Conste que no me vendrá de nuevo y que es para mí algo previsto. Tanto si es este mi fin como si ha de ser otro más doloroso, sea como sea la muerte que me espere o la muerte que la Providencia me tenga reservada, desde ahora la acepto con total conformidad repitiendo las palabras que siempre he deseado tener por lema “hágase Señor, vuestra voluntad”. Ojalá que la muerte pueda servirme de expiación de mis grandes culpas y que Dios nuestro Señor quiera perdonarme, como yo he perdonado siempre, porque nunca he creído tenerlos, a todos los que se crean deudores míos. Especialmente si debo morir de forma violenta, Dios haga que mi sangre sirva para la conversión de los ofuscados que me den muerte.

Madre mía queridísima, mucho más querida de lo que siempre ha aparentado mi carácter frío, a quien debo algo que vale más que la vida, o sea las creencias y la fe, si yo falto, si pierdo la vida, acepte con resignación cristiana mi pérdida, como supo aceptar la de mi padre (q.e.p.d.). Yo ya sé que tal cosa será por usted un martirio, más si el mismo Dios y su santísima Madre nos dieron el ejemplo no podemos ni debemos nosotros quejarnos. Cuando yo tenía 14 o 15 años tras mi primera victoria moral sobre las pasiones que de juventud se habían apoderado de mí, acostumbraba a rezar diariamente una oración, que yo mismo me había compuesto y en la que había una petición pidiendo a Nuestro Señor la gracia de morir mártir. Después han pasado los años y he dejado de hacer aquella petición porque me he convencido de que mis culpas eran un obstáculo para que Dios me concediera una gracia como aquella. No podía pedir aquello que positivamente sabía no merecía.

Ahora moriré tal vez, víctima de una pasión política, de un rabioso ofuscamiento de la fiera humana. Es una muerte alejada del martirio, pero reconozco que es la única que merezco (alabado sea Dios si así me lo envía). Al menos mi sangre, si es derramada, junto con la de tantos inocentes como estos días han caído, sirva para salvar a España. Van muy equivocados quienes crean que la salvación de la Patria se encontrará en un gobierno de fuerza que permita continuar a los poderosos disfrutando con quietud de las ventajas que su posición les da en una sociedad envilecida, lujuriosa y egoísta, materialista hasta el extremo, que se ha alejado de Dios, aunque externamente acudiera a los templos. Bendita sea la Providencia que permite que la mano revolucionaria derroque toda la organización actual, como merecido castigo y como medio por el qué en unas nuevas catacumbas se amase una nueva generación verdaderamente formada en las doctrinas que siempre subsistirán del Cristianismo.

El actual movimiento, sea el que sea el resultado final, que parece decantarse a favor de los revolucionarios, ha sido una equivocación, especialmente de táctica. Dios sabe que por parte mía había hecho lo posible pera convencer a los que intervenían que no era este el momento oportuno puesto que debía de esperarse que tomaran la iniciativa los extremistas de la izquierda, que en mi opinión no habría tardado a suceder más que dos o tres meses. No ha sido este el procedimiento y estoy plenamente convencido de que todos los que lo han acordado lo han hecho con rectitud de conciencia y creyendo que era el momento propicio. Confieso que me remuerde un poco la conciencia por no haber, en el momento de peligro, cogido un fusil y morir junto con tantos amigos que han dado la vida. Me parecía, y me parece todavía, que esta era mi obligación, pero tuve tener la debilidad de escuchar el consejo de diferentes personas que me decían que el cargo me privaba la intervención personal en una lucha que no se preveía que se presentara a muerte cómo ha sucedido. Tenga, pero, la seguridad de que su hijo no es un cobarde y que no temo, con la gracia de Dios, mirar la muerte frente a frente.

Yo no sé qué será lo que Dios tiene reservado a España. Sea lo que sea no hace falta perder el optimismo, porque por encima de todo sabemos que los poderes y las potestades del infierno nada podrán en definitiva contra la Iglesia de Cristo y por lo que se refiere a España, nunca como ahora debemos poner tanta confianza en el cumplimiento de la promesa de que el Sagrado Corazón reinará en España.
Cuando estos días, en momentos de debilidad humanamente inevitables, me siento inclinado a sumarme al clamor de los cristianos parecido al de los apóstoles en la barca en medio de la tormenta - “Señor, salvadnos que vamos a morir” – me temo oir en la hora menos pensada la voz *desafiante del Divino Maestro con la gran acusación: “Hombres de poca fe”. Es bien cierto que este mar tempestuoso de España que parece querernos tragar, se puede calmar instantáneamente con un simple gesto del buen Jesús.

Un encargo quiero hacerle, madre mía querida, por todos y cada uno de estos numerosos amigos (en la plenitud de edad algunos, jóvenes y jovencitos otras, niños todavía unos pocos) que yo tengo en Valls, a todos y cada uno de los que estimo más que a mí mismo. A todos estos que han formado la Congregación y la Agrupación y han sido amigos míos transmíteles el encargo mío de que , a pesar de todo, pase lo que pase, venga lo que venga y cueste lo que cueste no abandonen nunca las creencias del Catolicismo y no hagan traición a la fe.
Y usted, madre mía querida, en el caso de que se cumplan los presentimientos que tengo reciba el ultimo y fuerte abrazo de su hijo que se despide con nuestra cristiana y catalana frase de  “al Cel ens puguem veure.”

Tomàs Caylà.”

No hay comentarios: